top of page

Provozní řád Hřiště Masná

I. Úvod

➤ Hřiště slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti sportovních organizací, oddílů TJ/SK a ostatních zájmových sportovních spolků, škol zřízených Městskou částí Praha 1, případně dalších škol a veřejností. 
➤ Po celou provozní dobu je v areálu přítomen správce, který řídí provoz areálu. Mimo stanovenou provozní dobu je areál uzavřen a přístup do areálu je zakázán.
➤ Hlavní vstup do areálu je brankou a je celoročně otevřen během provozní doby areálu. Hlavní vstup je otevírán mechanicky nebo dálkově elektronicky správcem areálu. 
➤ Plocha hřišť slouží pouze ke sportovní činnosti, pro kterou je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno. Velké hřiště slouží v letním období především pro tenis a malou kopanou (od 15. 4. do 14. 10. běžného roku), střední hřiště pro volejbal, malé hřiště pro streetball a basketbal. V zimním období slouží velké hřiště pro tenis, případně pro další míčové hry vyjma fotbalu! Hala a její vybavení je ve vlastnictví provozovatele hřiště.

➤ Přístup na hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi bez špuntů a spiků. Je výlučnou pravomocí správce vykázat z hřiště osoby, které mají nevhodnou obuv, tj. obuv, která by mohla způsobit škodu na herním povrchu hřiště. 
➤ Vstup na hřiště jinou formou než přes branku je zakázán. Zakázáno je lézt po oplocení hřiště a oplocení areálu.
➤ V areálu je zakázáno pohybovat se na kole a na koloběžkách, zákaz platí i pro pohyb na kolečkových bruslích, skateboardech a ostatních zařízeních pro zájmovou mobilitu osob. 
➤ Vjezd autem a parkování aut je povoleno na základě povolení vydaného provozovatelem hřiště.
➤ V celém areálu platí zákaz vstupu se psy. Vstup se psem je povolen vodícím psům a asistenčním psům. Povolení uděluje výlučně správce, který je přítomen.
➤ Zelené plochy, stromy a ostatní květiny jsou udržovány Městskou částí Praha 1 a správcem, který je přítomen.
➤ Písek na dětském hřišti je 1x ročně vyměňován a provozovatel zajišťuje jeho kontrolu (vzorky zasílány do státního zdravotního ústavu v Kladně).

 
II. Provozní doba

Hřiště je využíváno následovně:

  • pondělí – pátek 8:00 – 14:00 výuka tělesné výchovy mateřských a základních škol MČ Praha 1 (priorita 1). Rovněž soukromých a škol a středních škol hl. města Prahy (priorita 2). Také veřejnost v neobsazených termínech (priorita 3).

  • pondělí – pátek 14:00 – 18:00 výuka tenisu, sportovní družiny (priorita1) a veřejností (priorita 2).

  • pondělí – pátek 18:00 – 22:00 veřejnost se sportovní výukou zajištěnou provozovatelem (priorita 1) a veřejností (priorita 2).

  • sobota a neděle 8:00 - 22:00 veřejnost se sportovní výukou zajištěnou provozovatelem (priorita 1) a veřejností (priorita 2).


➤ Ve všech prioritách jsou MČ Praha 1 podporováni rezidenti MČ Praha 1. Rezidenti mají právo priority a právo podpory v ceně za využití sportoviště. Způsob administrace podpory rezidentů je výlučně v pravomoci vlastníka hřiště, tj. MČ Praha 1.

➤ V případě nepříznivého počasí o využití hřiště rozhoduje správce.


III. Povinnosti uživatelů hřiště

➤ Řídit se tímto provozním řádem a pokyny správce. při nedodržení provozního řádu má správce právo uživatele z areálu hřiště vykázat nebo volat městskou nebo státní policii.
➤ Vstupovat na hřiště pouze ve vhodné obuvi.
➤ Užívat hřiště pouze k povolené sportovní činnosti (malá kopaná, volejbal, basketbal, tenis, nohejbal), a to dle tohoto provozního řádu včetně omezení pro některé činnosti v hale, která je ve vlastnictví provozovatele. 
➤ Vracet správci po ukončení činnosti zapůjčené vybavení v nepoškozeném a kompletním stavu na vyhrazené místo.
➤ Závady, poškození zařízení hřiště nebo jeho vybavení okamžitě nahlásit správci.


IV. V areálu je zakázáno

➤ Kouřit, manipulovat s ohněm, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky.
➤ Jíst na hřišti, vstupovat na hřiště se žvýkačkou.
➤ Vodit do areálu jakákoli zvířata.
➤ Ničit zařízení hřiště.
➤ Odhazovat odpadky mimo určené nádoby, znečisťovat prostor areálu.
➤ Provozovat jiné aktivity než pro které jsou hřiště určena.
➤ Provozovat aktivity ohrožující bezpečnost.
➤ Vjíždět na kole, kolečkových bruslích a skateboardu.


V. Ostatní

➤ Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na školním hřišti na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví.
➤ Každý uživatel nese v plné výši odpovědnost za škody způsobené, byť neúmyslně nebo z nedbalosti, na zařízeních sportovního hřiště či zapůjčeného vybavení.
➤ Provozovatel hřiště umožňuje uživatelům použít šatnu za úplatu. WC je v areálu hřiště zdarma.
➤ Provozovatel požaduje zálohu (kauce) ve výši 3000 kč pro skupiny využívající halu pro fotbal - trvalé rezervace. Kauce je vratná na konci herního období.
➤ Provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech.
➤ Lékárnička je vždy k dispozici k základnímu ošetření u správce, který je přítomen.
➤ Možnost zapůjčení vybavení je u správce, výpůjčka sportovního vybavení je zpoplatněna dle ceníku provozovatele (míče, minisítě, kužele, atd.).
➤ Po dohodě s provozovatelem si mohou školy s prioritou 1 a 2 dohodnout možnost uskladnění vlastních míčů a sportovního náčiní. Tato služba není zpoplatněna, ale rozhodnutí o jejím poskytnutí je výlučně na straně provozovatele.  
➤ Uživatelům hřiště je povoleno připojit se zdarma na wifi (internet).
➤ Provozovatel neposkytuje služby záchranné asistenční pomoci, tu poskytuje Záchranná služba HMP na tel: 112

Provozovatel hřiště

Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s.

Chodecká 1230

169 00   Praha 6 - Břevnov

IČ: 26670828

Vlastník hřiště

Úřad MČ Praha 1

Vodičkova 18

115 68   Praha 1

+420 221 097 111

posta@praha1.cz

bottom of page