top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Beachclub Strahov je spolkem působícím v oblasti sportu. V souvislosti s implementací pravidel GDPR je potřeba uvést, že se na sportovní spolek vztahují i jiné zákony, výslovně zákon o podpoře sportu (ZOPS) 115/2011. Podle § 3a odst. 6 ZOPS je tak Beachclub Strahov povinen evidovat některé osobní údaje svých členů. Všichni členové budou osloveni a v písemném protokolu se vyjádří k rozsahu osobních údajů a dat zpracovávaných správcem dat - Beachclubem Strahov, ke kterému dají souhlas. 

 

Kvalifikovaný souhlas se zasíláním Newsletterů. Uděluji souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR spolku Beachclub Strahov, z.s., IČ: 266 708 28, se sídlem Chodecká 1230, 169 00 Praha 6 - Strahov, zapsaného v rejstříku spolků vedeném u Městského soudu v Praze a to se zpracováním mých osobních údajů za účelem zasílání informací o turnajích dětí a dospělých, trénincích a soustředěních, speciálních akcích včetně akcí slevových a náborových, akcích a programů pro školy, uzavírkách a všech novinkách na dobu neurčitou. Tento souhlas je výslovný, dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

 

Vaše osobní údaje budou dále zpracovány spolkem Beachclub Strahov, z.s., IČ: 266 708 28, se sídlem Chodecká 1230, 169 00 Praha 6 - Strahov, zapsaným u Městského soudu v Praze, poskytovatelem domény název: www.beachpraha.cz. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že spolek Beachclub Strahov z.s. při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete prioritně obracet na kontaktní osobu, předsedu spolku Beachclub Strahov z.s. p. MUDr. Víta Maříka, email: info@beachpraha.cz.

GDPR

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

V souvislosti s implementací pravidel GDPR se na spolek vztahují i jiné zákony, výslovně zákon o podpoře sportu (ZOPS) 115/2011. Podle § 3a odst. 6 ZOPS je tak Beachclub Strahov povinen evidovat některé osobní údaje svých členů. Na této stránce v textu níže naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme spolek Beachclub Strahov, z.s., IČ: 266 708 28, se sídlem Chodecká 1230, 169 00 Praha 6 - Strahov, zapsaný v rejstříku spolků vedeném u Městského soudu v Praze, a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s členstvím ve spolku, využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky v rezervačním systému jako nástroje pro administraci sportovních služeb nebo v rezervačním systému pro řízení a administraci skupinových tréninků a trvalých rezervací či přihlášením se k odběru obsahových newsletterů.

 

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

 

• Email

• Jméno a příjmení nebo přezdívku

• Telefonní číslo

• Další údaje Vámi vyplněné (např. v přihlášce do spolku a přihlášce ke kurzům a tréninkům dětí - Škola Plážového Volejbalu a tréninkům dospělých - týdenní kurzy a víkendové turnaje a tréninky je to rodné číslo, nebo datum narození a místo bydlište). Toto platí také u zastoupení členů spolku mladších 15 (16 u GDPR) let jejich zákonnými zástupci.

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme vaše osobní údaje, je evidenční účel vašich úhrad a plateb souvisejících obecně s členstvím v klubu, případně s činností, kterou klub poskytuje v rámci hlavní činnosti veřejnosti. Pro hlavní činnost spolku musíme podle § 3a odst. 6 zákona 115/2011 (ZOPS) vždy evidovat úhradu členství a párovat ji s osobními údaji člena.

 

Dalším důvodem pro shromažďování a zpracování osobních údajů je skutečnost, že při zpracování žádostí k dotačním titulům vyhlášeným MŠMT ČR a dotačním titulům územně správních celků a Českého volejbalového svazu, Pražského volejbalového svazu, České unie sportu, případně dalších střešních organizací působících v prostředí sporu a tělovýchovy, jsou osobní údaje členů žadatele (spolku) obligatorně požadovány, opět s odvoláním na § 3a odst. 6 zákona 115/2011 (ZOPS). Průkaznost dodaných informací o počtu členů, věku členů, počtu tréninků, účasti na turnajích a soutěžích případně účasti hráčů - členů spolku v reprezentačních týmech ČR jsou klíčovými údaji, které autority při  administraci dotačních titulů požadují. 

 

Proč ještě zpracováváme Vaše osobní údaje. Naším cílem je efektivní správa Vašich uživatelských účtů k našim službám, snažíme se Vám poskytovat personalizované služby, o které jste projevili zájem, efektivně, včas a s finančním benefitem.

 

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

  • zlepšení kvality našich služeb

  • zasílání klubových sdělení - odhlášení z přijímání klubových sdělení je možno provést  emailem: info@beachpraha.cz

  • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře přes naše webové stránky

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby.

4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Máme takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu neoprávněných subjektů k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou.

Za určitých, přesně definovaných podmínek, jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

5.  Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu, případně objednávky mezi Vámi a námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy či objednávky mezi Vámi a námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 

6. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

 

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za výslovně uvedeným účelem:

  • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy či objednávky uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu  či objednávku představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat, např. objednávka přes rezervační systém Booker - online rezervační systém, nebo zápis do kurzů a zápis na turnaje pořádané spolkem přes kontaktní formuláře našich webů);

  • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či

  • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našich webů).

 

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

7. Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu pro splnění mezi Vámi a námi uzavřené smlouvy nebo objednávky, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné (on-line rezervační systém Booker, objednávkový systém přihlášek z našich webů). V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem.

Mějte prosím vždy na paměti, že že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

8. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@beachpraha.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, objednávky či právní povinnosti nebo i z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

9. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro členství v klubu, opět s odvoláním na § 3a odst. 6 zákona 115/2011 (ZOPS), nebo pro některé služby je pro zpřístupnění této služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebudete členy klubu, nebude Vám umožněno využívat výhody členství (např. trvalé rezervace, účast dětí ve Škole plážového volejbalu) nebo Vám nebude umožněno tuto službu využívat).

Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, nebo budete vyškrtnuti z evidence člena klubu.

 

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

• právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

• právo osobní údaje opravit či doplnit;

• právo požadovat omezení zpracování;

• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

• právo požadovat přenesení údajů;

• právo na přístup k osobním údajům;

• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

10. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké klubové sdělení či jinou informaci o aktualitách klubového života nebo služeb klubu, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další klubové sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

11. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte písemně na naší adrese: Beachclub Strahov, z.s., IČ: 266 708 28, se sídlem Chodecká 1230, 169 00 Praha 6 - Strahov, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

bottom of page